sprzedaz-mieszkania-pelnomocnik

Na czym polega sprzedaż nieruchomości na odległość przez pełnomocnika?

NA CZYM POLEGA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA?

Niekiedy bywa tak, że nie możemy osobiście dokonać zakupu bądź sprzedaży nieruchomości. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad wyznaczeniem pełnomocnika, który w naszym imieniu zawrze umowę sprzedaży nieruchomości. 

Osoba będąca właścicielem mieszkania, domu , która nie może osobiście dokonać wszystkich formalności związanych ze sprzedażą nieruchomości może upoważnić do tego inną osobę. Do tego wystarczy nadanie pełnomocnictwa. Wyróżnia się dwa rodzaje pełnomocnictwa: ogólne i szczególne. Pełnomocnictwo ogólne daje możliwość wybranej osobie podejmowania decyzji mających na celu zachowanie majątku lub pomnożenie majątku. Natomiast pełnomocnictwo szczególne upoważnia do konkretnych czynności prawnych, np. sprzedaży nieruchomości. Pełnomocnikiem może zostać każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Najczęściej pełnomocnikiem stają się osoby z najbliższego grona np. matka, ojciec czy rodzeństwo, jednak w przypadku obrotu nieruchomościami coraz częściej interesy przekazuje się w ręce agentów nieruchomości.

Pełnomocnictwo sprzedaży nieruchomości można sporządzić podczas pobytu w Polsce, jak i podczas pobytu za granicą. W naszym kraju wystarczy spisać akt notarialny pełnomocnictwa. Natomiast poza granicami naszego kraju wygląda to tak samo z tym, że do dokumentów musi być nadana klauzula apostille. To poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Jeżeli chodzi o Polskę, należy również pamiętać o tym, aby dokument był przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Coraz częściej jednak zdarza się, że takie dokumenty w innych krajach wydawane są już we właściwym języku. 

 

W jaki sposób zlecić pełnomocnictwo?

 

Aby uzyskać odpowiedni dokument, należy udać się do notariusza. Uzyskanie odpowiedniego dokumentu jest możliwe u notariusza. Do spisania aktu notarialnego pełnomocnictwa potrzebne są dowód osobisty osoby, która zleca pełnomocnictwo, a także dane osobowe osoby, która pełnomocnictwo otrzyma, a więc imię i nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer dowodu osobistego oraz adres zameldowania. Należy pamiętać, że za spisanie aktu notarialnego zostanie pobrana opłata, tak jak za każdorazowe wydanie wpisu pełnomocnictwa.

 

Czy można odwołać pełnomocnictwo oraz w jakim czasie ono wygasa?

 

Pełnomocnictwo można odwołać w każdym czasie, gdzie nie musi być wyrażona zgoda pełnomocnika. Zazwyczaj jest to efekt niewłaściwego zarządzania ze strony pełnomocnika np. popełniania błędów czy realizacji czynności nie do końca zgodnych z wolą czy interesem mocodawcy. Natomiast nie można odwołać pełnomocnictwa w dowolnym czasie,  jeżeli mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Dzieje się tak, na przykład gdy strony zawarły umowę przedwstępną sprzedaży, a sprzedający udzielił kupującemu pełnomocnictwa do zawarcia umowy sprzedaży, w którym zrzekł się prawa jego odwołania. 

Warto podkreślić, że odwołanie pełnomocnictwa nie wymaga żadnej szczególnej formy prawnej (np. formy aktu notarialnego), nawet w sytuacji, gdy taka forma była zastrzeżona dla udzielenia pełnomocnictwa (wyrok Sądu Najwyższego z 4.11.1998 II CKN 866/97).

 

Wygaśnięcie pełnomocnictwa z mocy prawa następuje w trzech sytuacjach ( art. 101 k.c.):

 

  • gdy mocodawca ( osoba udzielająca pełnomocnictwa) oświadcza pełnomocnikowi, że wycofuje pełnomocnictwo
  • wraz ze śmiercią mocodawcy
  • ze śmiercią pełnomocnika

 

Ponadto jeżeli pełnomocnictwo ustanowiono dla dokonania konkretnej czynności prawnej, to umocowanie wygasa z chwilą dokonania tej czynności, a jeżeli pełnomocnictwo ustanowiono na oznaczony czas, to wygasa ono z chwilą upływu tego czasu. Należy pamiętać, że po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik jest obowiązany zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa i jest to bardzo ważne, bo dopóki ma on wypis pełnomocnictwa, to mimo odwołania pełnomocnictwa może go użyć. Jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej, np. sprzeda nieruchomość, to umowa taka będzie ważna, chyba że druga strona umowy o wygaśnięciu pełnomocnictwa wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć.

Łukasz Zalewski to ambitny i zmotywowany specjalista od nieruchomości, który zawsze dąży do osiągnięcia najlepszych wyników dla swoich klientów. Jego wykształcenie w dziedzinie zarządzania nieruchomościami oraz wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliły mu zdobyć wiedzę na temat rynku nieruchomości, w tym trendów, wartości, prognoz i procesów transakcyjnych.

Łukasz jest znany z pełnego zaangażowania w swoją pracę, co przejawia się w podejściu indywidualnym do każdego klienta. Jego umiejętność słuchania i empatii pozwalają mu zrozumieć potrzeby klientów oraz pomóc w znalezieniu nieruchomości, która najlepiej odpowiada ich wymaganiom.

Jako specjalista od nieruchomości, Łukasz Zalewski jest ekspertem w dziedzinie wartościowania nieruchomości oraz skutecznych strategii marketingowych. Jego zdolność do negocjacji i rozwiązywania trudnych sytuacji dają mu przewagę w procesie transakcyjnym.

Poza pracą, Łukasz pasjonuje się sportem oraz podróżami, co pozwala mu zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Jest także aktywny w lokalnej społeczności i angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne.

No Comments

Post A Comment

ZADZWOŃ